ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันที่ ระดับวุฒิที่ใช้สมัครสอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง ตัวเลือก
ปริญญาโท 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
ปริญญาตรี 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
ปริญญาตรี 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
ปริญญาตรี 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
ปริญญาตรี 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
ปริญญาตรี 6833 0
เลือกรอบสอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ ที่ว่าง สถานะ
สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี) 115 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กรุงเทพฯ) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน กรุงเทพฯ) 1030 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) 892 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) 310 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) 650 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) 463 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ.อุบลราชธานี) 400 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 338 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 1000 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช) 500 0 เต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ (จ.สงขลา) 635 0 เต็ม
รวม 40998 0
ข่าวสาร
อาคารสถานที่ลงทะเบียน และเวลาลงทะเบียน
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
แผนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพฯ
แผนที่และที่พัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
แผนที่ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี