ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
ข่าวสาร
อาคารสถานที่ลงทะเบียน และเวลาลงทะเบียน
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
แผนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพฯ
แผนที่และที่พัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
แผนที่ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี