อาคารสถานที่ลงทะเบียน และเวลาลงทะเบียน
เมื่อ : | ผู้เข้าชม : 466 คน
เขียนโดย : OCSC

ลงทะเบียนเข้าสอบ ตามเวลาที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ และโปรดเผื่อเวลาเดินทางและการจราจร


ศูนย์สอบ : อาคารสถานที่ลงทะเบียน


1. สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี : อาคาร 8 ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ : อาคาร 22 ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์


4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ : อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี : อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : อาคารเรียนรวม C1 (ซีหนึ่ง)


7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก : อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น B


8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ : อาคารนวัตปัญญา


10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี : อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


12. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา : อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT)